СдружениеЕврорадарпроведеинформационнакампанияпопроектeHealth Monitoring

През месеците юли и август 2019 г. се проведе информационна кампания от Сдружение Еврорадар в Смолянския регион, включена в РП (работен пакет) 5: Информация, обучения и повишаване на информираността по проект „Подобряване на достъпа до здравни услуги чрез система за наблюдение на личното здраве“ Кампанията протече паралeлно в две направления – по интернет и срещи…

Състояние на лечебната мрежа и проблеми на здравеопазването в област Смолян

Лечебната мрежа в област Смолян се състои от: 1. Лечебни заведения за първична помощ – индивидуални и групови практики за първична медицинска и първична дентална помощ; 2. Лечебни заведения за специализирана медицинска и специализирана дентална помощ – индивидуални и групови практики, медицински центрове, диагностично-консултативен център; 3. Лечебни заведения за болнична помощ – 4 болници за…

Представяне на „НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ”

Целта на документа “Насоки за прилагане на политиката за постигане на дългосрочни цели” е да очертае основни насоки за изпълнението на политиката за постигане на дългосрочните цели, заложени в проекта. Документът е логично продължение на работата на проектните партньори от България и Гърция по посочения проект, и по-конкретно на дейността на Сдружение „ЕВРОРАДАР“ по изготвянето…

Представяне на ДОКЛАД ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Проектът „Мониторинг на електронното здравеопазване“ отговаря на предизвикателствата и проблемите на населението в пограничните райони, което е изправено пред значителни здравни проблеми, особено в отдалечени райони и области на концентрация на „специални групи от населението“, като създава възможност за сътрудничество между участниците в проекта от Гърция и България. Реализирането на проект с такава тематична насоченост…