Проектът допринася за постигането на Стратегия Европа 2020 по отношение на постигане на целите за „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ чрез насърчаване на „достъп на всички“ до здравни грижи чрез дейности, предвидени от програмата, а именно „телемедицина и телекомуникационна инфраструктура и други методи за предоставяне на здравно обслужване, ориентирани към технологиите“ и се стреми да подобри достъпа до първична и спешна здравна помощ (в изолирани и бедни общности) в трансграничния регион посредством осигуряване на персонализирана система за електронен здравен мониторинг.

Целите на проекта са:

 • Прилагане на подобрена система, основана на усъвършенствани информационни и комуникационни технологии, позволяващи по-ефективно лечение и грижи, пряк резултат на новите възможности, предлагани в областта на електронното здравеопазване
 • Създаване на лесна за използване система, която подпомага равния достъп на хората до здравни услуги
 • Създаване на ценна информационна система, повишаваща качеството на живот на населението
 • Предлагане на модели за интелигентно дистанционно наблюдение на здравния статус на пациентите
 • Намаляване на смъртността чрез надеждна, лесна за използване и ефективна интелигентна система за грижи
 • Осигуряване на безпроблемна адаптация между различни видове био сензори
 • Демонстрира архитектурата в медицинска среда
 • Осигуряване на бърз, дистанционен мониторинг на здравето на пациентите
 • Въвеждане на нов подход за електронно здравеопазване в клиничната практика
 • Дистанционно наблюдение на състоянието на пациентите от страна на медицински специалисти
 • Намаляване на географските / физическите граници като бариери за лица, търсещи качествени медицински услуги
Print Friendly, PDF & Email