Екологични ползи, произтичащи от намалените емисии на въглероден диоксид, дължащи се на намалената мобилност на пациентите и възрастните хора към и от болниците, центровете за помощ и др.
 

Мотивацията за реализиране на проекта се базира на:

 • The critical need for intelligent interpretation and management of healthcare data. Wireless wearable sensors should be relevant to the needs (e.g. healthcare consumers, providers, caregivers) and should integrate with plans for healthcare intervention
 • Provide access to care for as many people as possible, anytime, anywhere
 • Create a new wireless product that will decrease the cable tangle at the bedside
 • Reduce healthcare costs while maintaining a high quality of care
 • New services should be offered to health system users, giving rise to an improved and advanced medical service
 • Patients and healthcare professionals should be able to make use of intelligent medical equipment in diversified environments
 • Business models should be developed and exploited to increase user benefits
 • Patients demand reliable, user friendly and precise health monitoring system in an efficient manner anytime, anywhere
 • Patients demand from medical equipment decreased failures and erroneous result and diagnosis
 • Критичната необходимост от интелигентно тълкуване и управление на здравни данни. Безжичните сензори за носене трябва да отговарят на нуждите (потребителите и доставчици на здравни услуги) и да бъдат съвместими с плановете за здравна намеса
 • Осигуряване на достъп до грижи на възможно най-голям брой хора, по всяко време и навсякъде
 • Създаване на нов безжичен продукт, който ще намали заплитането на кабела в леглото
 • Намаляване на разходите в областта на здравеопазване, като същевременно се поддържа високо качество на предоставяните услуги
 • Предоставяне на нови и подобрени здравни услуги на пациентите
 • Достъп на пациентите и здравните специалисти до интелигентно медицинско оборудване в разнообразна среда
 • Разработване и прилагане на бизнес модели за увеличаване на ползите за потребителите
 • Осигуряване на достъп на пациентите до надеждна, лесна за употреба и точна система за мониторинг на здравето, по всяко време и навсякъде
 • Осигуряване на достъп на пациентите до подобрена медицинска апаратура с намалени грешки и погрешен резултат и диагноза
Print Friendly, PDF & Email