• Управление на проекта (координация, отчитане)
 • Координационни срещи на проекта
 • Одити
 • План за комуникация и разпространение
 • Уебсайт на проекта
 • Информация и рекламни печатни материали (2 брошури, 1 плакат, 1 банер)
 • Информационни събития (2 транснационални, 3 местни)
 • Електронни бюлетини, интернет промоция
 • Дейности по картографиране и идентификация – събиране на данни
 • Идентифициране и оценка на добри практики
 • Съвместна стратегия за устойчиво управление на електронното здравеопазване
 • Насоки за прилагане на политиката за постигане на дългосрочни цели
 • Проучване на изпълнението
 • Инсталиране на оборудване
 • Разработка на приложения / софтуер
 • Интеграция, параметризация и тестване
 • Пилотен доклад за изпълнение
 • Обучения
 • Кампания за повишаване на информираността и осведомеността – Разширяване на интеграцията на политиката за устойчиво управление на електронното здравеопазване
Print Friendly, PDF & Email