Очаквани резултати от проекта:

 • Проектиране на системата, за да се осигури широкообхватно и надеждно събиране на биомедицински данни
 • Интелигентна йерархична интеграция
 • Системни мрежи
 • Разработване на иновативна система за дистанционен мониторинг на здравето, отговаряща на всички изисквания за по-нататъшна интеграция в съответствие с бъдещи нужди
 • Разпространение, стандартизация и използване на резултатите
 • По отношение на индикаторите за изпълнение на програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, проектът ще реализира следните показатели:
 • Здраве: Население, обхванато от подобрени здравни услуги: 28.625 жители (стойността в програмния документ беше определена въз основа на наличния бюджет, разходите за глава от населението (11 €) и 50% намаление поради потенциално географско припокриване на населението).
 • Брой здравни заведения, реорганизирани, модернизирани или преоборудвани: Брой разработени ИКТ системи за здравеопазване е 1 (платформа).

 

Интегрираната система за дистанционен мониторинг на личното здраве ще :

 • Въведе нов електронен подход към здравеопазването в клиничната практика
 • Създаде нов безжичен продукт, който ще намали заплитането на кабела в леглото
 • Осигури ефективна превенция на медицински усложнения,
 • Позволи на медицински лица да извършват дистанционен здравен мониторинг под надзора на по-високо образовани професионалисти
 • Спести време както за пациента, така и за здравния специалист чрез намаляване на ненужните посещения и тестове, като в същото време се гарантира, че критичните случаи се наблюдават по-бързо, в реално време
 • Създаде близост между пациента и местните здравни експерти
 • Осигуряване на здравни грижи в извънредни ситуации и отдалечени райони, като тази система може да осигури мониторинг на здравеопазването дори и на хората, живеещи в отдалечени райони, или региони, поставени в извънредни ситуации.

 

Print Friendly, PDF & Email