Проект „Електронен здравен мониторинг“ насърчава иновативните технологии за подобряване на първичната и спешна здравна грижа (в изолирани и бедни общности) в трансграничния регион посредством осигуряване на персонализирана мобилна система за здравен мониторинг.

Проектът е съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейския съюз посредством Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се стреми да преодолее предизвикателството, че „населението на района е изправено пред значителни здравни проблеми, особено в отдалечени райони и области с концентрация на групи на населението със специални нужди” и съчетава възможностите като „Добро взаимодействие между заинтересовани страни от Гърция и България поради дългите години сътрудничество“ и „ Наличие на стратегии за интелигентна специализация в двете участващи страни и региони “.

Финансираните проекти дават възможност на ЕС да демонстрира по практичен и видим начин как Съюза влияе върху ежедневието на гражданите.
 
Бюджетът на програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 възлиза на 129,695,572,00 милиона евро (общо финансиране) за програмния период 2014-2020.
 
Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след края на десетилетието на 1990 година са навлязли в една епоха на по-тясно сътрудничество, благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”.
Главната идея на „INTERREG” се базира на факта, че държавите са изправени пред различни въпроси, които могат да бъдат разрешени по-успешно, ако работят заедно със своите съседи, отколкото ако всеки остане ограничен в границите си. Поради тази причина, в Програмата ни насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.
 
Print Friendly, PDF & Email