Η ορολογία «καλή πρακτική» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μία δοκιμασμένη διαδικασία ή δράση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από άλλες, όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι καλές πρακτικές παρέχουν συμβουλές, οδηγίες, τεχνικές ή μεθοδολογίες των οποίων η εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία και κατ’επέκταση σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι «βέλτιστες πρακτικές» στην υγεία συνιστούν αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών που εξασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο μικρότερο δυνατό χρόνο με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Στον τομέα της ιατρικής, η εξεύρεση της πιο έγκυρης, κατάλληλης, αποδοτικής και αποτελεσματικής μεθόδου δεν είναι ούτε προφανής ούτε εύκολη. Απαιτεί μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης των σημερινών επιστημονικών γνώσεων και των νέων επιστημονικών δεδομένων. Αυτές οι ανησυχίες οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας σειράς τεχνικών που αποσκοπούν στην εξεύρεση της βέλτιστης πρακτικής σε κάθε περίπτωση με την καλύτερη επιστημονική επικύρωση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα.

Ενδεικτικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας που χρησιμοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη περιγράφονται παρακάτω.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε δημόσια νοσοκομεία
Μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της εποχής μας στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Φροντίδας που επηρεάζει τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τα δημόσια οικονομικά είναι η Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτό αφορά την παραγωγή, τη διανομή και τον έλεγχο των ιατρικών συνταγών και των παραπεμπτικών με τη χρήση ΤΠΕ κατά τρόπο που διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των πληροφοριών. Από όλους τους γιατρούς στα 131 νοσοκομεία της χώρας, 10.000 είναι ήδη στο σύστημα και 2.500 έχουν πιστοποιηθεί. Από τα 220 Κέντρα Υγείας της χώρας, 3.000 γιατροί βρίσκονται στο σύστημα και 2.000 είναι πιστοποιημένοι. Ο στόχος είναι να συνδεθεί η ηλεκτρονική συνταγή με συστήματα πληροφορικής.

«ΔΗΛΟΣ»: Περιφερειακό Δίκτυο Υγείας στις Κυκλάδες (Φάση Α)
Το έργο Δημιουργία του Δικτύου Υγειονομικής Περιφέρειας ΔΗΛΟΣ στις Κυκλάδες (Φάση Α) αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη του Συστήματος Υγείας Πληροφοριών «ΔΗΛΟΣ» για την Περιφέρεια Υγείας Νοτίου Αιγαίου, που βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία από το καλοκαίρι του 2006. Το έργο στοχεύει στη χρήση των ΤΠΕ για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.

Στα πλαίσια του έργου, τα απομακρυσμένα κέντρα υγείας και οι περιφερειακές κλινικές συνδέονται με μεγάλα νοσοκομεία (μονάδες υποστήριξης). Κάθε σημείο επικοινωνεί με ένα ή περισσότερα άλλα μέσα από το δίκτυο «Σύζευξις». Οι τηλεδιαγνωστικές υπηρεσίες παρέχονται καθώς τα ιατρικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν από τον ασθενή στο κέντρο υποστήριξης. Υπάρχουν επίσης τηλε-συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως η τηλε-ιατρική για έκτακτες ανάγκες, η τηλε-κατάρτιση για τους γιατρούς, νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό, ακόμη και οι τηλε-ψυχιατρικές υπηρεσίες.

Τεχνολογικές εφαρμογές στην υγειονομική περίθαλψη μέσω του δικτύου Vodafone
Η συνεργασία μεταξύ της Vodafone και του Ιατρικού Κέντρου της Αθήνας πιστοποιείται από τα Υπουργεία Υγείας και Ναυτιλίας & Αιγαίου. Το πρόγραμμα κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας για την εφαρμογή προγραμμάτων που υποστηρίζουν τοπικές κοινότητες και ανθρώπους. Στις 100 κλινικές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οι επισκέπτες μπορούν να εκτελούν βασικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, όπως καρδιογράφημα. Το Πρόγραμμα επιτρέπει επίσης τη δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου ασθενούς προκειμένου οι γιατροί να έχουν καλύτερη και πληρέστερη εικόνα της υγείας των ασθενών τους.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής προωθεί την προληπτική ιατρική φροντίζοντας ταυτόχρονα και τους χρόνιους ασθενείς, καθώς επιτρέπει τον συστηματικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους στην περιοχή κατοικίας τους σε απομακρυσμένα γεωγραφικά όρια. Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, που εφαρμόζεται για 13η συνεχή χρονιά σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής υποστηρίζει τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και παράλληλα προωθεί την προληπτική ιατρική.

Γερμανία: Σύστημα αποθήκευσης και αναδόμησης MedicalORDER
Το σύστημα εισήχθη για πρώτη φορά στο νοσοκομείο St. Franziskus στο Μόναχο το 2001. Σήμερα περίπου το 90% της τεκμηρίωσης και της ιατρικής αποθηκεύεται σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα MedicalORDER. Αυτή η τυποποίηση των προμηθειών των νοσοκομείων οδηγεί σε ευκολότερη και οικονομικότερη διοικητική οργάνωση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος των προμηθειών, καθώς επιτρέπει τις μαζικές παραγγελίες ανάλογα με τη ζήτηση. Αν και το σύστημα έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, επωφελούνται και οι ασθενείς. Ο χρόνος που λαμβάνουν οι νοσηλευτές λόγω της λιγότερης εργασίας που πρέπει να κάνουν σε θέματα διοίκησης, όπως ο έλεγχος της αποθήκης φαρμάκων και η τοποθέτηση παραγγελιών, δαπανώνται σε ασθενείς με μεγαλύτερη ανάγκη περίθαλψης.

Δανία: Δίκτυο δεδομένων υγείας-DHDN
Το Δανικό Δίκτυο Δεδομένων Υγείας (DHDN) που αναπτύχθηκε από την MedCom εισήχθη το 1994. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που επιτρέπει την αποτελεσματική μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφόρων τμημάτων υγειονομικής περίθαλψης, επιτρέποντας έτσι σε όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην υγειονομική περίθαλψη να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Ξεκινά από την πρώιμη φροντίδα του ασθενούς. Παρέχει στους πολίτες πολλές υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε φαρμακεία, διαγνωστικές υπηρεσίες νοσοκομείων, εξειδικευμένες συμβουλές, παραπομπές νοσοκομείων και φροντίδα κατ ‘οίκον.

Σουηδία: Δίκτυο υγείας SJUNET
Το SJUNET είναι ένα ευρυζωνικό δίκτυο βασισμένο σε πρωτόκολλο δικτύου IP που υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Αρχικά εισήχθη το 1998 ως τοπικό δίκτυο στην Ουψάλα, αλλά σύντομα εξελίχθηκε στο Εθνικό Δίκτυο Υγείας της χώρας. Σήμερα, όλα τα νοσοκομεία της Σουηδίας, τα κέντρα υγείας και οι σταθμοί υγειονομικής περίθαλψης συνδέονται σε αυτό το δίκτυο. Από τεχνικής απόψεως, το SJUNET λειτουργεί ανεξάρτητα από το διαδίκτυο, διασφαλίζοντας έτσι την ανταλλαγή / διαβίβαση δεδομένων, όπως οι προσωπικές πληροφορίες των ασθενών. Οι περισσότερες εφαρμογές ΤΠΕ του SJUNET αφορούν την τηλεϊατρική.

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment