Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μίας πρωτοποριακής υπηρεσίας, η οποία θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του πληθυσμού, μέσω της παρακολούθησης ζωτικών σημάτων και άλλων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο και μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
Ειδικότερα, πρόκειται να αναπτυχθεί μία διαδικτυακή υπηρεσία η οποία θα επιτρέπει την καταγραφή και επεξεργασία των ζωτικών σημάτων των χρηστών, την αυτοματοποιημένη ανίχνευση αποκλίσεων από το φυσιολογικό, ενώ θα επιβλέπει την τήρηση των λαμβανόμενων φαρμακευτικών αγωγών.

Οι στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής:

 • Εφαρμόζει ένα βελτιωμένο σύστημα βασισμένο σε προηγμένες ΤΠΕ που επιτρέπει πιο αποτελεσματική θεραπεία και φροντίδα με πρόσθετες δυνατότητες που προσφέρονται από την ηλεκτρονική υγεία
 • Δημιουργεί ένα φιλικό προς το χρήστη σύστημα, έτσι ώστε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης να είναι δίκαιο
 • Δημιουργεί ένα πολύτιμο σύστημα πληροφοριών που βελτιώνει την ποιότητα ζωής για όλους
 • Εξετάζει μοντέλα για έξυπνη παρακολούθηση από απόσταση
 • Προσφέρει το VAS μέσω εγγυημένων ιατρικών συστημάτων
 • Μειώνει την ανθρώπινη θνησιμότητα με αξιόπιστο εύχρηστο και αποτελεσματικό σύστημα ευφυούς φροντίδας
 • Ενεργοποιεί την απρόσκοπτη προσαρμογή μεταξύ διαφορετικών τύπων βιοαισθητήρων
 • Επιδεικνύει την αρχιτεκτονική σε ένα ιατρικό περιβάλλον
 • Ενεργοποιεί την ταχεία και απομακρυσμένη παρακολούθηση της περίθαλψης
 • Εισάγει στην κλινική πρακτική μιας νέας προσέγγισης για την ηλεκτρονική υγεία
 • Επιτρέπει στα άτομα να παρακολουθούν διαρκώς τη φυσική τους κατάσταση από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας
 • Μειώνει τα γεωγραφικά / φυσικά όρια ως εμπόδια για άτομα που αναζητούν την καλύτερη ευρωπαϊκή υγειονομική περίθαλψη
Print Friendly, PDF & Email