• Διαχείριση Έργων (συντονισμός, αναφορά)
 • Συνεδριάσεις συντονισμού του έργου
 • Έλεγχοι
 • Σχέδιο Επικοινωνίας & Διάδοσης
 • Ιστοσελίδα έργου
 • Πληροφορίες και διαφημιστικό έντυπο υλικό (2 φυλλάδια, 1 αφίσα, 1 banner)
 • Εκδηλώσεις πληροφόρησης (2 διακρατικά, 3 τοπικά)
 • Καταχωρήσεις, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, προώθηση στο διαδίκτυο
 • Δραστηριότητες χαρτογράφησης και αναγνώρισης – συλλογή δεδομένων
 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση καλών πρακτικών
 • Κοινή στρατηγική για βιώσιμη διαχείριση της ηλεκτρονικής υγείας
 • Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής της πολιτικής για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων
 • Μελέτη εφαρμογής
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Εφαρμογή / Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Ενσωμάτωση, παραμετροποίηση και δοκιμές
 • Πιλοτική έκθεση εφαρμογής
 • Συνεδρίες για εξάσκηση
 • Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης – Διεύρυνση της ολοκλήρωσης της πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση της ηλεκτρονικής υγείας
Print Friendly, PDF & Email