Το έργο EHEALTH MONITORING στοχεύει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, υιοθετώντας τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες και συγχρόνως είναι αυξημένης αξιοπιστίας και μειωμένου κόστους. Είναι ένα έργο το οποίο προωθεί καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες στη διασυνοριακή περιοχή, παρέχοντας ένα προσωπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών της πληροφορίας στον τομέα της υγείας, έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πρόληψης, διάγνωσης και της ιατρικής περίθαλψης εν γένει. Τέτοια συστήματα πρέπει να αξιοποιηθούν και να συντονιστούν με σκοπό αυτά τα συστήματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την ανθρωπότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας Interreg V-A 2014-2020, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο διαπραγματεύεται το γεγονός ότι «ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές και στις περιοχές συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων» και συνδυάζει τις ευκαιρίες ως «Μια καλή αλληλεπίδραση μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, «και» Την ύπαρξη έξυπνων στρατηγικών και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες,  με εξειδίκευση σε τομείς που αφορούν τη βελτίωση της Υγείας.
Το σχέδιο συμβάλλει στη στρατηγική E2020 όσον αφορά τους στόχους «έξυπνης ανάπτυξης», «βιώσιμης ανάπτυξης» και «χωρίς αποκλεισμούς», προωθώντας την «πρόσβαση για όλους» στις ενέργειες για την ανάληψη υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπονται από το πρόγραμμα «υποδομή τηλεϊατρικής και telecare και άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες υγείας.

Συνχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας Interreg V-A 2014-2020, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα επιτρέπουν στην ΕΕ να αποδείξει με πρακτικό τρόπο πώς επηρεάζει η ΕΕ την καθημερινή ζωή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 129.695.572,00 εκατομμύρια ευρώ (συνολική χρηματοδότηση) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουν εισέλθει σε μια περίοδο στενότερης συνεργασίας, λόγω του Προγράμματος INTERREG «Ελλάδα-Βουλγαρία».
Η κύρια ιδέα πίσω από το «INTERREG» είναι ότι οι χώρες έχουν θέματα τα οποία μπορούν καλύτερα να τα επιλύσουν εάν συνεργαστούν μεταξύ τους παρά εάν κάθε μια παραμείνει περιορισμένη στα σύνορά της.
Print Friendly, PDF & Email